Inženýring a geodézie                          

Disponujeme týmem odborníků na inženýrskou činnost při projektování a realizaci staveb, která zahrnuje zajištění všech dokladů pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, územního souhlasu, ohlášení stavby, kolaudace apod. Součástí služeb je i inženýrská geodézie.

Inženýring

EQUANS svým zákazníkům nabízí všechny inženýrské činnosti spojené s přípravnou i realizační fází projektu.

V přípravné části projektu se inženýring zaměřuje především na činnosti související s projektovou dokumentací a na komplexní služby spojené se zastupováním stavebníka, respektive zajištění všech potřebných povolení a souhlasů, jež vedou k úspěšné úřady povolené výstavbě.

 • zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy a samosprávy
 • projednání se všemi správci inženýrských sítí
 • projednání všech dalších souvisejících správních řízení (vodoprávní řízení, památková péče…)
 • zajištění majetkoprávního projednání stavby ( Smlouvy budoucí na věcná břemena – služebnosti, smlouvy budoucí kupní, jednání o právu vstupu na pozemek, smlouvy o právu provést stavbu, apod.)

V návaznosti na vydané povolení stavby zajišťuje realizační inženýring v zastoupení stavebníka smluvní vztahy a projednání se všemi subjekty, jejichž práva jsou, nebo by mohla být stavbou dotčena, a zabezpečuje splnění podmínek pro realizaci stavby uvedených v pravomocném povolení stavby.

 • koordinace staveb,
 • výkopová povolení,
 • nájemní smlouvy a jednání o vstupu na pozemek,
 • dopravně inženýrská opatření pro zábory a zařízení staveniště,
 • dopravní značení.

Po ukončení a předání stavby také zařizujeme všechny doklady a stanoviska potřebná pro následné převedení stavby do užívání buď kolaudačním souhlasem nebo oznámením o užívání stavby, případně vyřizujeme zkušební provoz, předčasné užívání stavby nebo změnu stavby před dokončením.

V rámci majetkoprávního projednání stavby po převedení stavby do užívání nabízíme

 • uzavírání smluv o zřízení věcného břemene – služebnosti,
 • zápis stavby do katastru nemovitostí, 
 • výmaz stavby z katastru nemovitostí,
 • kupní smlouvy,
 • znalecké posudky.

Celkově se jedná o velmi komplexní soubor činností, proto jsou kolegové z inženýringového oddělení soustavně vzděláváni na specializovaných školeních a seminářích.

Geodézie

Inženýrská geodézie je oblast geodetických prací, jež klade speciální důraz na přesnost prováděného měření. Inženýrská geodézie je nezbytná nejen v pozemním a podzemním stavitelství, své uplatnění najde také v určování polohy podzemních vedení. Inženýrská geodézie provádí vytyčovací práce, zabývá se hodnocením přesnosti geodetických metod a vyhotovuje geodetické podklady.

Nejen pro stoupající náročnost komplexních projektů jsou práce inženýrské geodézie často součástí zabezpečení výstavby. Spolupráci na výstavbě otevírá tvorba mapových podkladů do kterých je stavba umístěna a na které navazují vytyčovací a zaměřovací práce. V průběhu stavby je potřeba zaměření inženýrských sítí před záhozem. Ke konci pak ověřovací měření, případně zaměřování svislých posunů přesnou nivelací. Celý proces uzavírá vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

Geodézie pro katastr nemovitostí zajišťuje vytyčení hranic pozemků a tvorbu geometrických plánů pro:

 • vyznačení věcného břemene
 • změnu hranice pozemku
 • rozdělení pozemku
 • vyznačení budovy, změnu obvodu budovy 

Inženýrská geodezie zajišťuje:

 • geodetické podklady pro projekt stavby (polohopis, výškopis)
 • vytyčení stavebních objektů
 • dokumentace skutečného provedení staveb
 • zaměření a vytyčení inženýrských sítí, včetně zpracování dokumentace dle platných metodik
 • měření a výpočet kubatur

Přímý kontakt

Tel.: +420 267 054 931
obchod.cz@equans.com