Elektrárna Třebovice - pro kvalitnější život

Snížení emisí NOx a SO2 na uhelných kotlích K13 a K14 v elektrárně Třebovice - Ostrava je dalším krokem společnosti Dalkia Česká republika v rámci realizace ekologických projektů pro zlepšení životního prostředí. Elektrárna Třebovice si dala jako hlavní závazek v roce 2013 snížit emise síry a dusíku o 15 % oproti stávající legislativě a to se jí podařilo splnit, jelikož skutečné emise síry byly v roce 2013 o téměř 800 tun nižší a skutečné emise dusíku o 560 tun nižší než určovala legislativa.

Tento závazek pokračuje i v letošním a příštím roce projektem odsíření a odprášení kotle K14, na kterém se podílí i ENGIE. V rámci realizovaného kontraktu ENGIE ve spolupráci s generálním dodavatelem stavby – firmou NOEN a.s. dodá úplnou technologii snižující emise pevných látek, oxidu síry, CO a dalších nebezpečných plynů. Součástí dodávky ENGIE je úplná elektro-část a systém řízení technologie. Mezi hlavní prvky dodávky patří úplná projektová dokumentace, dodávka rozvaděčů NN, vybavení VN Kobek a dodávka VN transformátorů, dodávka MaR včetně měření vstupních i výstupních škodlivin (TZL, SOx, NO, O2,CO, H2O…) a úplný řídicí systém začleněný do hlavního systému závodu. Nedílnou součástí jsou také veškeré instalační práce na přípravě kabelových tras a pokládce VN a NN kabelů. Mezi zajímavé prvky dodávky patří mimo jiné také frekvenční měniče použitých pohonů, z nichž největší dosahuje výkonu 1,4 MW.

Právní předpisy EU nařizující snížení průmyslových emisí z velkých spalovacích zařízení v celé Evropské Unii jsou v platnosti od roku 2010 a znamenají mnohonásobný přínos pro životní prostředí a zdraví evropských občanů – podle předpokladů sníží počet předčasných úmrtí o 13 000 ročně.

Podle posledních odhadů poklesl v Unii v roce 2013 objem emisí skleníkových plynů ve srovnání s rokem 2012 o 1,8 % a dosáhl tak nejnižší úrovně od roku 1990. Unie je tedy nejen na dobré cestě k dosažení svého cíle stanoveného na rok 2020, ale pravděpodobně ho i překoná. Uvedené snížení objemu emisí v roce 2013 oproti roku 2012 znamená, že celkové emise EU jsou přibližně o 19 % nižší než v roce 1991.

Komisařka pro oblast klimatu Connie Hedegaardová k tomu uvedla: „Plněním cílů stanovených na rok 2020 Evropa jasně prokazuje, že dokáže zintenzivnit své úsilí v boji proti změně klimatu. A navíc se tím ukazuje, že Unie emise snižuje opravdu výrazným způsobem. Zavedené politiky tedy fungují a proto se vedoucí představitelé EU minulý týden rozhodli v úsilí pokračovat a snížit emise do roku 2030 o nejméně 40 %, což bude vyžadovat značné investice. Proto je potěšitelné, že se členské státy rozhodly investovat většinu svých stávajících příjmů z obchodování s emisemi právě do opatření v oblasti klimatu a energetiky a dále tak podporovat přechod na nízkouhlíkové hospodářství.‟ 1

Většina zemí používá prostředky získané z prodeje emisních povolenek na investice v oblastech jako je energetická účinnost, obnovitelné zdroje, udržitelná doprava. Například Francie, Česko a Litva využívají peníze z dražby v rámci projektů na zlepšení energetické účinnosti budov. Bulharsko, Portugalsko a Španělsko zase na rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Polsko věnuje většinu těchto peněz na podporu energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie. Německo investuje převážnou část většinu do zvláštního fondu určeného na oblast klimatu a energetiku, který podporuje širokou škálu projektů zaměřených například na výzkumu a rozvoj udržitelné doprava. Spojené království vynakládá tyto prostředky zejména na energetickou účinnost, obnovitelné zdroje energie, výzkum a část věnuje jako finanční pomoc domácnostem s nízkým příjmem určenou na pokrytí nákladů na energie.

 

ENGIE je přední světová firma, která poskytuje komplexní energetická a technologická řešení vedoucí k zefektivnění energetického hospodářství našich zákazníků v energetice, průmyslu a správě budov. V České republice ENGIE nabízí projektové a energetické poradenství, elektroinstalace v průmyslu a energetice, technologie inteligentních budov, realizace investičních celků, inženýring, průmyslovou automatizaci, facility management a služby vedoucí k zefektivnění energetického hospodářství.

 

Zpět na newsletter >>

 

1: Zdroj: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1202_cs.htm  

Aktuality

15/2/2022
Studenti VŠE v muzeu PRE Více >

8/2/2022
ENGIE a Olympijský festival Více >

10/1/2022
PF2022 Více >