ENGIE POST podzim 2015

Vážení přátelé,

letošní mimořádné parné léto již dávno vystřídal chladný podzim, ručičku hodinek jsme před pár dny posunuli na ten „od pánaboha správný“ čas, my řidiči přezouváme pneumatiky na zimu. To vše jsou neklamné znaky, že letošek se chýlí do své poslední fáze, která tradičně znamená vrchol našich obchodních aktivit. A tak se všichni budeme horečnatě snažit dokončit vše, co se má podle plánu ještě dostat do výsledků roku 2015.

V úvodníku minulého čísla jsem zmínil velmi stručně změny, kterými prochází jak skupina ENGIE z celosvětového pohledu, tak i my v Cofely v České republice. Kromě naší již tradiční účasti na řadě významných elektromontážních projektů v energetické infrastruktuře, stavebnictví, zkušebnictví, Facility službách a dalších odvětvích průmyslu jsme se začali zaměřovat i na typově odlišné úkoly, zejména na projekty zabývající se šetrným a efektivním nakládáním s energiemi. Z hlediska změn se nejedná jen o aktivní proměnu portfolia služeb poskytovaných zákazníkům v České republice. Změny se dočká i obchodní název naší společnosti. Již v průběhu příštího roku postupně přestaneme používat značku COFELY a po vzoru mateřské skupiny zavedeme i v Česku nový brand ENGIE.

Vrátíme-li se do doby před pár týdny, nemohu nezmínit jednu událost, na kterou jsem hrdý já i celá společnost. Získali jsme jako jeden z prvních podniků u nás certifikát ISO 50001 osvědčující zavedení systému řízení hospodárného nakládání s energiemi. Já jsem dlouhodobě přesvědčen, že poskytovatel jakýchkoli služeb si má v ideálním případě sám na sobě vyzkoušet řešení nabízená externím zákazníkům. Se zavedením ISO 500001 spoléháme tudíž na to, že budeme schopni naše klienty o to kvalifikovaněji provést všemi úskalími procesu vedoucího k získání energetického auditu a účinně jim asistovat při splnění příslušného legislativního požadavku. Ještě důležitější je však to, že certifikace či energetický audit se může stát začátkem systematického úsilí o stále šetrnější hospodaření s energiemi umocněné navíc hmatatelnými ekonomickými dopady do výsledků každé takové společnosti. A to je ambice, která nás v Cofely neúnavně pohání kupředu.

Pokrok, inovace, změna – slova, která slyšíme nebo čteme dnes a denně. Nemusí se však nutně týkat jen výrobních postupů či technologií. Dnešní moderní organizace musí pravidelně přizpůsobovat svou strukturu a vnitřní efektivitu stále rychleji se měnícím požadavkům zákazníků a trhu, prostě si nemohou dovolit ustrnout. I my jsme usoudili, že od formálního vzniku Cofely fúzí tří podniků v roce 2012 uplynula již dostatečně dlouhá doba na to, abychom se podívali detailněji na způsob, jakým fungujeme. Z tohoto důvodu jsme spustili vnitropodnikový projekt „Jednotná Cofely“, jehož základním cílem je kriticky zhodnotit účinnost našich procesů a využít potenciál pro další zefektivnění naší práce zejména prostřednictvím sjednocení a užší spolupráce mezi útvary. Budeme se také podrobně zabývat naší stávající organizační strukturou a odbouráme veškeré překážky, které brání plnému rozvoji potenciálu našich zaměstnanců a synergií plynoucích z těsného sepjetí mezi divizemi. Pro naše zákazníky projekt přinese ještě větší zaměření na jejich potřeby, a sjednotí a zprůhlední naše postupy bez ohledu na typ služby či zákaznický segment.

V závěru mého úvodníku bych rád zmínil významnou změnu v představenstvu Cofely. Dlouholetý ředitel divize Technologie budov Jiří Jajtner se rozhodl k 30. 9. ukončit své působení ve společnosti. Děkuji tímto Jiřímu za jeho práci pro Cofely a přeji mu i jménem všech kolegů hodně úspěchů v soukromém i pracovním životě. Dočasným řízením divize byl pověřen manažer útvaru realizace Petr Kukla. O veškerém dalším dění uvnitř společnosti budete samozřejmě nadále informováni jak prostřednictvím našeho časopisu tak dalšími komunikačními kanály.

A úplně na závěr mi dovolte popřát vám všem co nejúspěšnější závěr letošního roku a věřím, že i v roce příštím nám zachováte svou přízeň – o to nejen tu čtenářskou!

Aleš Damm
Generální ředitel a předseda představenstva

Cofely získala certifikát ISO 50001

Termovize

Cofely potvrzuje svůj systematický přístup ke snižování nákladů a emisí. Dokladem je certifikát pro energetický management dle nové normy ISO 50001, který obdržela od inspekční a certifikační společnosti Bureau Veritas.  Čtěte více >>

Rekonstrukce rozvodny 110 kV v transformovně Mírovka

V letech 2011-2015 naše společnost provedla kompletní rekonstrukci rozvodny 110 kV – výměnu technologie 110 kV včetně ovládacích skříní, kabeláží, uzemnění, opravu ocelových konstrukcí, opravu stavebních objektů, rekonstrukci budovy společných provozů, rekonstrukci vlastní spotřeby, rekonstrukci chránění rozvodny, úpravu řídicího systému... Čtěte více >>

Rozvaděče z města pohádek

Jičín je často označován za město pohádek. Velkou měrou se o tento přívlastek zasloužila líbezná vyprávění Václava Čtvrtka o loupežníku Rumcajsovi. A právě do Jičína se vydala redakce časopisu Elektro, aby tam navštívila naši výrobu rozvaděčů. Čtěte více >> 

ENGIE Facility Services sází na komplexnost

ENGIE Facility Services nechce soupeřit velikostí, ale komplexností. Martina Šmída, ředitele divize, jsme požádali, aby nám přiblížil činnost a specifika jejich činnosti.  Čtěte více >>

Úspory z energetických služeb

Energetické služby a energetická efektivnost jsou v posledních týdnech často skloňované výrazy. Václava Taubra, obchodního ředitele ENGIE Services a.s., jsme se zeptali na tři praktické otázky týkající se právě jich. Čtěte více >>

Podpora technického vzdělávání

Nedostatek technických absolventů a odborníků je problém, který se v dnešní době týká většiny průmyslových podniků. Tereze Škorpilové, HR Business Partner pro ENGIE Services a.s., jsme na téma technického vzdělávání položili několik otázek. Čtěte více >>