Rekonstrukce rozvodny 110 kV v transformovně Mírovka

Transformovna 400/110 kV Mírovka je jedním ze tří napájecích uzlů oblasti ČEZ Distribuce, a.s. – Východ z hladiny 400 kV a výkonově zajišťuje jižní část zásobovacího území. TR Mírovka byla vybudována v roce 1981.

Rozvodna R 110 kV je v současné době řešena jako tří systémová s jednou pomocnou přípojnicí. Má celkem 26 polí, z toho - dvě napájecí pole transformátorů T401 a T403, třináct vývodových polí linek 110 kV, čtyři spínače přípojnic, jedno podélné dělení rozvodny mezi polem 19 a 21, šest rezervních polí 110 kV - z toho jedno pole plně vyzbrojené.

V roce 2011 naše společnost zahájila kompletní rekonstrukci rozvodny 110 kV – výměnu technologie 110 kV včetně ovládacích skříní, kabeláží, uzemnění, opravu ocelových konstrukcí, opravu stavebních objektů, rekonstrukci budovy společných provozů, rekonstrukci vlastní spotřeby, rekonstrukci chránění rozvodny, úpravu řídicího systému, demolice nevyužitých objektů.

Celková organizace vlastní stavby byla velice náročná, protože se jednalo o rekonstrukci prováděnou za plného provozu. Navíc se musela koordinovat se stavbou ČEPS a.s., která byla zahájena v průběhu rekonstrukce.

Stavbu naše společnost realizovala v letech 2011 až 2015. Stavební část pro nás prováděla subdodavatelská firma Ing. Bronislav Vala. Jedná se o jednu z mála subdodávek, protože většinu ostatních technologických činností provádí naše společnost sama vlastními, vysoce kvalifikovanými zaměstnanci. Jde zejména o tyto práce: montáže uzemnění; montáže kabelových lávek; pokládku a zapojení kabeláží; výměnu řídících skříní; výměnu rozvaděčů vlastní spotřeby všech napěťových hladin; výměnu odpojovačů, vypínačů, měřících transformátorů proudu a napětí; dílenskou opravu a nátěry ocelových konstrukcí; výměnu lanových přípojnic; výměnu trubkových proudových odboček; odzkoušení a uvedení do provozu; předání zákazníkovi.

Modernizace rozvodny 110 kV

Účelem této modernizace bylo zvýšení spolehlivosti zařízení. Stávající zařízení již neodpovídalo požadavkům na bezpečný a spolehlivý provoz a nesplňovalo ani požadavky na plánovaný bezobslužný provoz a oddělení zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. a ČEPS a.s..

Ovládání stlačeným vzduchem bylo nahrazeno ovládáním elektrickým, v důsledku této změny byly vyměněny všechny odpojovače včetně pohonů a některé vypínače 110 kV. Ovládací skříně ASE byly nahrazeny skříněmi novými, původní ovládací a napájecí kabely byly vyměněny za kabely stíněné. Vzhledem k těmto skutečnostem byly kompletně rekonstruovány i kabelové trasy v jednotlivých polích – kabely jsou nově vedeny v PVC chráničkách. Hlavní kabelové trasy v kabelových kanálech byly osazeny kabelovými žlaby s povrchovou úpravou zinkováním. V návaznosti na nové kabelové trasy byla vybudována i nová uzemňovací mřížová soustava.  

Kovová příhradová konstrukce rozvodny byla narušena korozí vlastních profilův místech spojů a v místech vetknutí do betonových základů. Nárůst koroze způsoboval deformaci stykových ploch a hrozilo ustřižení spojovacích šroubů. Z těchto důvodů byly konstrukce kompletně demontovány, rozebrány na jednotlivé díly, tyto jednotlivé díly obroušeny, natřeny, znovu smontovány. Vadné díly byly vyměněny, kompletně byl vyměněn spojovací materiál za nový. Konstrukce byly osazeny zpět na původní místo. V místě vetknutí byly odbourány stávající betonové základy, konstrukce byly opraveny, vadné části vyměněny. Byly ošetřeny nátěry a následně byly provedeny nové betonové základy.

Hlavní lanové přípojnice a trubkové odbočky k přístrojům byly tepelně zeslabeny, a proto byla provedena kompletní výměna přípojnic 2*750/43 AlFe a odboček 1*AlMgSi 100/5 k jednotlivým přístrojům.

Chránění rozvodny bylo kompletně vyměněno - stávající rozvaděče ochran byly kompletně demontovány a nahrazeny rozvaděči novými včetně přístrojové náplně a propojovací kabeláže. Dle využití jednotlivých polí rozvodny 110 kV byly osazeny i nové ochranné terminály. Stávající řídicí systém byl doplněn o nový SW i HW a bylo zřízeno nové místní pracoviště obsluhy rozvodny.

Po demontáži a výměně technologií v rozvodně 110 kV byla následně provedena demolice nepotřebných technologických a stavebních objektů: kompresorové stanice, havarijní olejové jímky. Vodní hospodářství bylo přestavěno na nové skladové prostory.

Modernizace BSP

Součástí rekonstrukce byla i stavební úprava stávající budovy společných provozů, v průběhu rekonstrukce bylo přesunuto pracoviště obsluhy rozvodny 110 kV do nového prostoru. Byla přesunuta a stavebně rekonstruována místnost baterií, místnost rozvaděčů ochran, místnost rozvaděčů vlastní spotřeby, místnost rozvodny 10,5 kV a stanoviště transformátorů vlastní spotřeby 10,5 kV/400 V. V části objektu byly rekonstruovány rozvody elektrické energie a VZT, kabelový prostor a navazující kabelové kanály byly osazeny novou technologií – kabelové žlaby, pospojování, osvětlení, zásuvkové obvody, odvětrávání, protipožární zabezpečení.   

Modernizace Vlastní spotřeby

Byla modernizována vlastní spotřeba napěťových hladin: 10,5 kV; 400/230V;  220V=. Pro napěťovou hladinu 10,5 kV byly osazeny dva VN (AVK a AVL) rozvaděče SCHNEIDER, typ GMA 24-25-06 o třech polích. Z vývodového pole VN rozvaděče (vždy 02) jsou napojeny kabelem 22-AXEKVCEY 3*1*150 mm2 dva transformátory  SGB, typ DOTR 1000H/10, hermetizovány, regulovatelné v 9 stupních. Ze sekundární strany transformátorů jsou připojeny kabelem YY 3*1*400 mm2 a YY 3*1*240 mm2 pole rozvaděče ANH 01 až 11. Střídavé zajištěné napájení 230 V je z rozvaděče ANK zajištěno dvěma střídači AEG, typ Protect 5INV1, 10 kVA, provoz paralelní. Stejnosměrné napájení 220 V z rozvaděče ATJ je zajištěno ze dvou baterií 220V typ OPzS, 300 Ah a dvou usměrňovačů 400AC/220DC 75A, typ Protect-RCS.

Jako podklad pro technické detaily byla použita projektová dokumentace f. ASE s.r.o., IE-12-2003184.

Zpracoval: Ing. Jiří Klaudis, manažer oddělení Elektrické stanice

 

ENGIE je přední světová firma, která poskytuje komplexní energetická a technologická řešení vedoucí k zefektivnění energetického hospodářství našich zákazníků v energetice, průmyslu a správě budov. V České republice ENGIE nabízí projektové a energetické poradenství, elektroinstalace v průmyslu a energetice, technologie inteligentních budov, realizace investičních celků, inženýring, průmyslovou automatizaci, facility management a služby vedoucí k zefektivnění energetického hospodářství. 

Zpět na newsletter >>

Aktuality

15/2/2022
Studenti VŠE v muzeu PRE Více >

8/2/2022
ENGIE a Olympijský festival Více >

10/1/2022
PF2022 Více >