Inženýring v praxi

Vyřizování formálních záležitostí pro projektování a realizaci staveb může být pro mnohé z nás nejnáročnější fází celého projektu s ohledem na komplexní znalost zákonů, vyřizování úředních povolení a vyplňování různých druhů formulářů. Z toho důvodu je mnohem efektivnější využít pro tuto oblast zkušeností odborníků.

Ivana Vilímcová, manažerka oddělení Inženýringu v ENGIE, ve stručnosti shrnula, jak obsáhlá je agenda jejího oddělení.

"ENGIE svým zákazníkům v rámci našeho specializovaného inženýringového oddělení nabízí všechny inženýrské činnosti spojené s přípravnou i realizační fází projektu.

V přípravné části projektu se inženýring zaměřuje především na činnosti související s projektovou dokumentací a na komplexní služby spojené se zastupováním stavebníka, respektive zajištění všech potřebných povolení a souhlasů, jež vedou k úspěšné úřady povolené výstavbě.

 • Zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy a samosprávy
 • Projednání se všemi správci inženýrských sítí
 • Projednání všech dalších souvisejících správních řízení (vodoprávní řízení, památková péče…)
 • Zajištění majetkoprávního projednání stavby ( Smlouvy budoucí na věcná břemena – služebnosti, smlouvy budoucí kupní, jednání o právu vstupu na pozemek, smlouvy o právu provést stavbu, apod.)


V návaznosti na vydané povolení stavby zajišťuje realizační inženýring v zastoupení stavebníka smluvní vztahy a projednání se všemi subjekty, jejichž práva jsou, nebo by mohla být stavbou dotčena, a zabezpečuje splnění podmínek pro realizaci stavby uvedených v pravomocném povolení stavby.

 • Koordinace staveb
 • Výkopová povolení
 • Nájemní smlouvy a jednání o vstupu na pozemek
 • Dopravně inženýrská opatření pro zábory a zařízení staveniště
 • Dopravní značení

Po ukončení a předání stavby také zařizujeme všechny doklady a stanoviska potřebná pro následné převedení stavby do užívání buď kolaudačním souhlasem nebo oznámením o užívání stavby, případně vyřizujeme zkušební provoz, předčasné užívání stavby nebo změnu stavby před dokončením.

V rámci majetkoprávního projednání stavby po převedení stavby do užívání nabízíme

 • Uzavírání smluv o zřízení věcného břemene – služebnosti
 • Zápis stavby do katastru nemovitostí 
 • Výmaz stavby z katastru nemovitostí
 • Kupní smlouvy
 • Znalecké posudky

Celkově se jedná o velmi komplexní soubor činností, kolegové z inženýringového oddělení se musejí soustavně vzdělávat na specializovaných školeních a seminářích. 

Klienti si zpočátku často myslí,
že si výše uvedenou agendu
nebo její část dokáží vyřídit sami.
Nakonec ale ve většině případů ocení,
když někdo všechna povolení
a formální záležitosti vyřídí za ně.

 

Pak se totiž bez starostí mohou věnovat jejich skutečné podnikatelské činnosti."

Ivana Vilímcová, manažerka oddělení Inženýring

 

ENGIE je jeden z předních světových dodavatelů energií a řešení v oblasti technické infrastruktury a energetických služeb v energetice, průmyslu a správě budov. V České republice ENGIE nabízí projektové a energetické poradenství, elektroinstalace v průmyslu a energetice, technologie inteligentních budov, realizace investičních celků, inženýring, průmyslovou automatizaci, facility management, služby vedoucí k zefektivnění energetického hospodářství a prodej elektrické energie a plynu.

Zpět na newsletter >>

Aktuality

15/2/2022
Studenti VŠE v muzeu PRE Více >

8/2/2022
ENGIE a Olympijský festival Více >

10/1/2022
PF2022 Více >