Dokončení rekonstrukce TR 110/22 kV Třeboradice

ENGIE Services po 4 letech intenzivní výstavby slavnostně předala investorovi PREdistribuce a.s. kompletně zrekonstruovanou rozvodnu TR 110/22 kV Třeboradice. Slavnostního předání se zúčastnili Ing. Milan Hampl, ředitel a předseda představenstva PREdistribuce a.s., a Ing. Karel Urban, vedoucí sekce Příprava a realizace staveb. Za ENGIE stavbu předával Ing. Aleš Jech, ředitel divize Energetická infrastruktura.

Stávající objekt transformační stanice 110/22 kV je v oploceném areálu teplárny Třeboradice, který leží severně od Prahy na severozápadním okraji obce Třeboradice.

Původní rozvodnu můžeme charakterizovat jako venkovní R110 kV v provedení klasickém, která byla vlivem narušené stability základových konstrukcí a stáří technologie v havarijním stavu. Proto nastala nutnost celkové obnovy celého areálu transformovny.

Transformovna Třeboradice slouží jako napájecí uzel pro teplárnu Třeboradice, která je mimo jiné i přečerpávací stanicí dodávky tepla z elektrárny Mělník do hlavního města Praha. Dále je důležitým napájecím uzlem elektrické energie pro východní část hl. města Prahy. Současně má TR Třeboradice také funkci tranzitní stanice elektrické energie z bloků elektrárny Mělník (jak přímo tak přes vřazené rozvodny) do dalších částí hl. města Prahy a také do Středočeského kraje.

Ing. Aleši Jechovi, řediteli divize Energetická infrastruktura, jsme položili pár otázek týkajících se této významné zakázky.

 

1. Jak významná byla pro ENGIE rekonstrukce rozvodny Třeboradice? Můžete udělat nějaký příměr?

Rozvodna Třeboradice patřila k nejvýznamnějším zakázkám naší firmy v posledním období, jelikož se jednalo o kompletní rekonstrukci rozvodny za plného provozu, která zásobuje elektrickým proudem celou severní část Prahy. Díky této rekonstrukci se posílilo a zkvalitnilo zásobování elektřinou v regionu. Zakázka byla významná nejen z pohledu finančního objemu, ale především z technického hlediska, jelikož byly použity nejmodernější technologické prvky současnosti, které z rozvodny Třeboradice dělají technické zařízení na úrovni 21. století.

Pokud bych měl význam této zakázky pro naši firmu k něčemu přirovnat, tak pro nás byl tento kontrakt tak významný jako pro automobilku příprava a výroba nového vozu.

2. Měli jste na starosti stavebně-montážní část, přičemž jednotlivé komponenty byly dodávány investorem PRE. Jakou spatřujete výhodu tohoto způsobu řízení realizace? Nekomplikuje to generálnímu dodavateli práci?  

Generální dodavatel je připraven samozřejmě denně plnit všechny požadavky, které jsou na něj kladeny zákazníkem - investorem. Tím je i jeho právo a možnost vybrat si hlavní, důležité přístroje a komponenty, které potřebuje do svého projektu, a přirozeně i dohlédnout a zajistit jejich výrobu a dodání. Pro nás jako generálního dodavatele investičních celků není žádný problém zabudovat tyto prvky do energetického díla, a to i vzhledem k tomu, že se vždy jedná o nejlepší produkty renomovaných výrobců. Naši odborníci taková zařízení znají a jsou pro jejich instalaci vyškoleni. Na tento způsob spolupráce jsme zvyklí a navíc je pro nás velkou výhodou, neboť i zákazník - investor se na realizaci díla touto svou činností aktivně spolupodílí prostřednictvím svého technického výběru, pravidelných konzultací a odborného dohledu.

3. Na jakou akci se nyní vaše firma připravuje či je v realizaci?

V současné době naše společnost pracuje na výstavbě nové rozvodny 110 kV Karlín, která je nyní ve fázi výstavby budovy zapouzdřené rozvodny 110 kV. Dále ENGIE pokládá kabelové vedení 110 kV mezi TR 110/22 kV Praha – Malešice a TR 110/22 kV Praha - Jih. Jedná se o 6,12 km dlouhé 110 kV kabelové vedení uložené zčásti v kolektoru a zčásti v kopané trase. Samozřejmě naše společnost poskytuje nejširší paletu činností a skladba našich zakázek je od finančně menších staveb až po dodávky velkých energetických celků. Je potřeba si na tomto místě uvědomit, že pro nás každá zakázka je významná a snažíme se ji odvést v co nejvyšší kvalitě a ke spokojenosti objednatele.

4. Mnoho se nyní hovoří o decentralizaci, o decentrální energetice. Jak se k tomu staví vaše firma?

Decentralizace energetiky je v současné době moderní trend, kdy v podstatě jednotliví spotřebitelé elektrické energie zvažují své technické a ekonomické možnosti a využití některých svých produktů (teplo, plyn) k vybudování vlastní energetické soustavy a tím dosažení určité energetické nezávislosti. Tyto menší zdroje a chytré technologie umí energii vyrábět i distribuovat efektivně v místě spotřeby. Nejvíce frekventované jsou směry k větrným a solárním elektrárnám a dalším obnovitelným zdrojům energie, tento trend sledují všechny významné celosvětové energetické firmy včetně ENGIE. Nicméně, význam tradičních energetik, které dobře a hlavně stabilně zásobují určité území elektrickou energií, je a bude i nadále nezastupitelný, jelikož tyto firmy jsou garantem spolehlivosti a kvality dodávek.

 

Pro ty z vás, kteří se zajímají o technické detaily a provedení stavby, dále uvádíme technologické a stavebně technické řešení rekonstrukce transformační stanice.

Technologické řešení rekonstrukce:

Transformace s vyšším napětím: v rámci rekonstrukce již stojí nová stanoviště T101 až T104 pro výkonové transformátory 40 MVA, 110/22 (6) kV. Nová stanoviště transformátorů i tlumivek jsou krytá, venkovní. Jsou umístěna mezi obslužnou komunikaci a přívodní portály linek 110 kV. Navržena jsou jako “otevřená stání”, obestavěná ze tří stran a zastřešená.

Rozvodna 110 kV: do nové budovy BSP (budova společných provozů) se podařilo instalovat novou rozvodnu a 110 kV. Ta je od firmy Alstom typu F35 145 kV, vnitřní, zapouzdřená, izolovaná plynem SF6.

Rozvodna je se dvěma systémy hlavních přípojnic v rozsahu 16 polí, podélně dělená s příčnými spínači přípojnic. Rozvodnu firma Alstom dodala po jednotlivých modulech a finálně smontovat a usadit ji se podařilo v prostoru 1NP.

Stávající rozvodnu 110 kV montéři postupně dle harmonogramu demontovali a vývody přepojili. Dále došlo postupně k demontáži staré hlavní a pomocné ocelové konstrukce a k jejímu nahrazení novými ocelovými konstrukcemi.

Propojení vrchních linek 110 kV je přes nové vývodové odpojovače, omezovače přepětí a kabelové koncovky VVN-kabelů a nové Al-kabely s izolací XLPE průřezu 1000 mm2.

Připojení primární strany (110 kV) výkonových transformátorů je pomocí nových Al-kabelů s izolací XLPE průřezu 400 mm2.

Sekundární strany výkonových transformátorů jsou vyvedeny do nové rozvodny 22 kV a též do stávajících rozvoden 6 kV Pražské teplárenské.

Rozvodna 22 kV: do nové budovy BSP (budova společných provozů) se podařilo instalovat novou rozvodnu 22 kV. Nová rozvodna je od firmy Siemens typu NX PLUS, skříňová se dvěma systémy přípojnic, izolovaná plynem SF6, v rozsahu 17 polí. Také tuto rozvodnu dodavatel zajistil po jednotlivých modulech a k montáži a usazení došlo na zdvojené podlaze v prostoru 2NP.

Ochrany a řídicí systém: ochrany úrovně 110 kV a 22 kV od firmy ABB, která je také dodavatelem celého řídicího systému, jsou propojeny optokabely. Další ochrany 110 kV Siemens jsou také propojeny optokabely a přes koncentrátory s řídicím systémem. Rozvaděče pro řídicí systém jsou instalovány v místnosti velínu ve 3NP nové BSP.

Stavebně technické řešení rekonstrukce:

Přeůstění vrchních linek 110 kV - V903 (Letňany), V904 (Letňany), V907 (EMĚ II-TG7), V909 ((EMĚ II-TG9), V917(ČECHY STŘED), V919(SEVER). V rámci přeústění jsou již postaveny nové portály pro vrchní vedení 110 kV. Břevna portálů jsou ve výšce +10 m. Stožáry jsou kotveny do kalichů v portálových patkách zalité betonem.

Budova společných provozů – R110 kV, R22 kV: budova je navržena jako 4-podlažní 1PP – 3NP. Ze suterénu je umožněn vstup do kabelových kanálů, kterými vede propojení budovy se stáními traf a tlumivek a s hlavními přívodními portály vrchního vedení 110 kV.

Kabelové kanály – jsou navrženy jako kompaktní železobetonové konstrukce, umístěné celým svým objemem pod úrovní terénu a komunikací. Kanály mají obdélníkový průřez a jsou průchozí. Kanály jsou tři označené K1-K3.

Účelové komunikace a zpevněné plochy areálu jsou navrženy tak, aby umožnily zavezení silových transformátorů a vlastní obsluhu areálu. Komunikace jsou napojeny na stávající areálové komunikace Teplárny Třeboradice.

 

ENGIE je jeden z předních světových dodavatelů energií a řešení v oblasti technické infrastruktury a energetických služeb v energetice, průmyslu a správě budov. V České republice ENGIE Services a.s. nabízí projektové a energetické poradenství, elektroinstalace v průmyslu a energetice, technologie inteligentních budov, realizace investičních celků, inženýring, průmyslovou automatizaci, facility management a služby vedoucí k zefektivnění energetického hospodářství. 

Zpět na newsletter >>

Aktuality

15/2/2022
Studenti VŠE v muzeu PRE Více >

8/2/2022
ENGIE a Olympijský festival Více >

10/1/2022
PF2022 Více >