Ochrana osobních údajů                       

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ                                                                                                            

 

 

Společnost EQUANS Services a.s., IČO: 26121603, se sídlem Lhotecká 793/3, Kamýk, 143 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 6192, zastoupená: Janem Karstenem, předsedou představenstva a Alešem Jechem, členem představenstva, (dále také „My“) jako správce osobních údajů Vás jako uživatele našich webových stránek http://www.equans.cz/, zákazníky, distributory, dodavatele informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Je řada způsobů, jakými můžete využívat naše služby – můžete být našimi zákazníky, prohlížet si naše webové stránky nebo se na nás obracet s žádostí o naše služby. Někdy nám rovněž zasíláte zprávy, kde hodnotíte naše služby a poskytujete nám tak cennou zpětnou vazbu na naši práci. Když využíváte naše služby nebo s námi sdílíte informace, například odesláním formuláře pro kontaktování či kontaktováním naší telefonické linky, využíváme shromážděné informace o Vás k tomu, abychom zkvalitnili naše služby, poskytli Vám relevantní odpovědi na Vaše žádosti a nabídli Vám zajímavější reklamu na naše služby.

Když využíváte naše služby, je pro nás důležité, aby pro Vás zpracování Vašich informací bylo naprosto srozumitelné, transparentní a znal/a jste všechna Vaše práva.

V těchto Zásadách ochrany soukromí (dále jen „Zásady“) vysvětlujeme:

 • jaké informace shromažďujeme a jakým způsobem;
 • jak využíváme shromážděné informace a na jakém právním základu;
 • jak dlouho zpracováváme shromážděné informace;
 • kdo má přístup ke shromážděným informacím;
 • jaká máte práva ve vztahu ke shromážděným informacím a jak je uplatnit.

Snažili jsme se vše popsat tak, aby to bylo co nejjasnější a nejjednodušší, ale pokud přesto nerozumíte některým pojmům, jako je osobní údaj, IP adresa nebo cookie, navrhujeme, ať se předtím seznámíte se slovníkem klíčových pojmů v Příloze A k těmto Zásadám.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese gdpr.cz@equans.com.

 

 1. JAKÉ INFORMACE SHROMAŽĎUJEME A JAKÝM ZPŮSOBEM JE SHROMAŽĎUJEME

Shromažďujeme následující informace:

 • Informace, které nám sdělíte. Jedná se o Vaše osobní údaje, které nám sdělíte, když nás kontaktujete, žádáte o podporu nebo máte zájem o naše služby. Tyto údaje nám zpravidla poskytujete vyplněním a odesláním určitého formuláře na našich webových stránkách, vyplněním dotazníku spokojenosti, ve smlouvě či objednávce, v požadavcích na podporu či v žádosti o zasílání newsletteru. Jedná se například o jméno, příjmení, podpis, e-mailovou adresu, telefonní číslo, název organizace, pracovní pozici nebo webovou stránku. Pokud jste nás žádal/a o podporu, máme informace o Vašich jednotlivých požadavcích. Pro zlepšení služeb a zákaznické podpory využíváme i Vaši hlasovou nahrávku telefonického hovoru, o čemž Vás však vždy předem informujeme i na začátku hovoru.
 • Informace, které získáváme, když využíváte naše služby. Shromažďujeme informace o tom, jak využíváte naše služby, od návštěvy našich webových stránek, až po využívání našich služeb.
 • Informace o Vaší aktivitě na našich webových stránkách. Návštěvou našich stránek dochází k zaznamenávání Vaší aktivity na našem webu. Využíváme technologie cookie k analyzování provozu na našich webových stránkách. Když navštívíte náš web, shromažďujeme informace o Vašem chování na webu, jako je počet navštívených stránek, délka návštěvy, navštívené stránky, opakování návštěv apod. Tyto informace nikdy nespojujeme s žádnými Vašimi osobními údaji, jako jsou údaje, které vyplníte do formulářů na našem webu nebo Vaše IP adresa. Další informace o využití cookies jsou uvedené v Příloze B k těmto Zásadám.

Naše služby nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme. Pokud Vám nebylo 16 let, prosíme, nevyužívejte bez dohledu a souhlasu Vašeho zákonného zástupce naše webové stránky.

 1. JAK VYUŽÍVÁME SHROMÁŽDĚNÉ INFORMACE A NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADU

Shromážděné informace využíváme k tomu, abychom Vám mohli poskytovat naše služby, udržovat je, chránit je a dále je zlepšovat a abychom mohli vyvíjet či měnit naše služby s ohledem na Vaše preference.

Shromážděné informace, včetně Vašich osobních údajů, využíváme také k tomu abychom chránili sebe a ostatní uživatele našich služeb.

Když kontaktujete naši podporu, můžeme si ponechat záznam o komunikaci, abychom Vám byli schopni pomoci při řešení Vašich problémů. Vaši e-mailovou adresu můžeme použit k zasílaní informací o našich službách, jako například sdělení o chystaných změnách či vylepšeních.

Informace, shromážděné ze souborů cookies, využíváme k vylepšení uživatelského prostředí a celkové kvality našich služeb. K tomu využíváme služeb třetích stran, konkrétně Google Analytics. Pokud například uložíme vaše nastavení jazyka, budeme Vám moci zobrazit služby v jazyce, kterému dáváte přednost. Při zobrazení přizpůsobených reklam nebudeme spojovat identifikátor ze souborů cookie nebo podobných technologií s Vašimi osobními údaji.

Vaši IP adresu využíváme k identifikaci města, ze kterého navštěvujete naše webové stránky pro lepší pochopení chování návštěvníků našich webových stránek.

Vaše údaje využíváme v naší interní dokumentaci, ve které vedeme záznamy o tom, zda byly Vaše údaje smazány, kdo v rámci naši společnosti je smazal a kdy, abychom byli schopni doložit náš soulad s právními předpisy na poli ochrany osobních údajů a zároveň si mohli plnit další povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů.

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě plnění vzájemné smlouvy nebo Vašeho požadavku, na základě plnění našich zákonných povinností či na základě našeho oprávněného zájmu. Před použitím informací za účelem, který není uveden v těchto zásadách ochrany osobních údajů, Vás vždy budeme informovat a požádáme Vás o souhlas.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na gdpr.cz@equans.com

Vaše osobní údaje nebudou použity za účelem jakéhokoliv automatizovaného rozhodování, včetně profilování.

 

 1. JAK DLOUHO ZPRACOVÁVÁME SHROMÁŽDĚNÉ INFORMACE

Vaše osobní údaje jsou využívány vždy pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu, pro který byly shromážděny – například po dobu obchodního partnerství, dokud jste neodmítl zasílání našich marketingových sdělení nebo dokud řešíme Vaše požadavky na podporu.

 1. KDO MÁ PŘÍSTUP K INFORMACÍM

Dbáme na ochranu osobních údajů a nikdy neprodáváme databáze osobních údajů. Osobní údaje předáváme třetím stranám pouze za výše uvedenými účely, a to pouze v nezbytném rozsahu.

Vaše Osobní údaje pro nás v rámci zvyšování kvality našich služeb a zajišťování některých činností budou zpracovávat zpracovatelé, kteří nám poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby, externí právní služby, externí auditorské služby, další zpracovatelé jsou uvedení zde.

S ohledem na měnící se osoby poskytovatelů některých služeb není možné uvést všechny tyto zpracovatele Osobních údajů jmenovitě. Aktuální seznam konkrétních příjemců osobních údajů můžete nalézt zde.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie. Budete-li mít zájem o zjištění, kde se nachází Vaše konkrétní informace, můžete nás kdykoliv kontaktovat na e-mailové adrese: gdpr.cz@engie.com a Váš požadavek společně vyřešíme.

Pokud předáváme třetím osobám Vaše osobní údaje, vždy tak činíme na základě adekvátní smlouvy s těmito osobami, abychom mohli pohlídat, jak s Vašimi osobními údaji třetí strany nakládají.

 1. JAK ZABEZPEČUJEME OSOBNÍ ÚDAJE

Jsme si vědomi toho, že zabezpečení osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, je naší důležitou povinností vůči Vám. Proto se snažíme efektivně využívat co nejlepší možná bezpečnostní opatření k tomu, abychom zneužití nebo jinému neoprávněnému zásahu do Vašich osobních údajů zabránili. Pro zabezpečení Vašich osobních údajů jsme přijali následující opatření:

 • Princip založený na riziku. V pravidelných intervalech provádíme přezkum rizik informační bezpečnosti, které souvisí s Vašimi osobními údaji. Kvůli tomu jsme taktéž najali specializované pracovníky, kteří vykonávají dohled a působí ve vedení firmy.
 • Organizační bezpečnost. Klademe důraz na to, abychom zabezpečili Vaše osobní údaje proti rizikům lidského faktoru, zejména: 
  • Přijali jsme a udržujeme směrnice a dokumenty interní bezpečnosti; 
  • Pravidelně zajišťujeme školení zaměstnanců a dalších pracovníků na pravidla práce s osobními údaji a rizika informační bezpečnosti;
  • Smluvně upravujeme odpovědnost zaměstnanců, externích spolupracovníků, dodavatelů a jiných třetích stran s přístupem k Vašim osobním údajům;
  • Přijali jsme a udržujeme standardizované procesy týkající se práce s Vašimi osobními údaji.
 • Technická opatření. Implementovali jsme důležitá technická opatření pro zajištění bezpečností Vašich osobních údajů, zejména: 
  • Antivirové řešení pro ochranu proti malware;
  • Řešení pro síťovou bezpečnost, kombinující firewally, konfiguraci síťových prvků a jiné technologie;
  • Zálohování důležité infrastruktury a dat. 
 • Fyzická bezpečnost. Pro ochranu osobních údajů v písemné formě a fyzickou ochranu IT zařízení:
  • Řídíme přístup k Vašim osobním údajům;
  • Fyzicky jsme zabezpečili areály a úložiště osobních údajů.
 1. JAKÁ MÁTE PRÁVA VE VZTAHU KE SHROMÁŽDĚNÝM INFORMACÍM A JAK JE UPLATNIT

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

a)       právo na přístup k osobním údajům;

b)       právo na opravu;

c)       právo na výmaz („právo být zapomenut“);

d)       právo na omezení zpracování údajů;

e)       právo na přenositelnost údajů;

f)        právo vznést námitku proti zpracování; a

g)       podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu. Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nám napíšete na e-mailovou adresu: gdpr.cz@engie.com. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak máte právo na přístup k těmto údajům a informacím za jakými účely, v jakém rozsahu a komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k výhradně automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost (v) odvoláte případný souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud jste nám ho udělili.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jsou zpracovávány automatizovaně a na základě souhlasu nebo smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely našich oprávněných zájmů, zejména pro účely přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018.