Instalace pro fotovoltaický průmysl

Dodávka projektové dokumentace, technologické části VN a NN, a následné odborné zkoušky, revize, atesty a provoz a údržba fotovoltaických elektráren Drásov a Vepřek.

FVE Drásov

Realizace: 04/2010 - 11/2010

Zákazník: COFELY REN s.r.o.

Počet polí:

Celkový počet panelů: 16.558

Instalovaný výkon: 4,466 MWp

Provozovaný výkon: 3,898 MWp

Provozní soubory:

Vstupní TS  – konstrukční část

Vstupní TS – schémata

Předávací TS 01 až 04 - 0,4/22 kV

Střídače XANTREX GT 500E

Systém chránění

Montáž a zapojení FVE panelů KYOCERA (864 stringů, jeden string  - 22 panelů)

Vlastní spotřeba

Kabely 22 kV včetně vývodu na venkovní vedení

Kabely 1 kV včetně rozvodů ss

Společný řídicí systém

Stavební soubory:

Sejmutí ornice, hrubé úpravy terénu, oplocení, konečná úprava terénu                      

Vnější osvětlení

Zemní práce pro kabely vn, nn, ss, uzemnění

Ocelová konstrukce pro FVE panely

Stanoviště TS

EZS objektu

Provizorní přípojka nn

Hromosvod

Vnitřní komunikace

 

FVE Vepřek

Realizace: 03/2010 - 08/2010

Zákazník: FVE CZECH NOVUM s.r.o.

Počet polí:

Instalovaný výkon: 35,1 MWp

Provozovaný výkon: 31,6  MWp

Provozní soubory:

Vyvedení výkonu z  FVE do TR 22/110kV – dvojité kabelové vedení 22kV délky 5km

Hlavní výstupní rozvodna 22kV

Předávací TS 01a  až TS 13b 0,4/22kV – celkem 24 ks  1250kVA + 2 ks 1600kVA

TS 22/0,4kV 160kVA - vlastní spotřeba FVE

Přípojka 22kV pro TS vlastní spotřeby

Kabelový rozvod NN – vlastní spotřeba FVE

Kabelové rozvody VN – propojení mezi TS

Kabelové rozvody OPTO – pro ŘS FVE

Řídící systém pro vyvedení výkonu FVE

Stavební soubory:

Zemní práce pro kabely vn – vyvedení výkonu

Zemní práce pro kabely nn – vlastní spotřeba FVE

Zemní práce pro stanoviště TS a hlavní rozvodny

Stanoviště 26kS TS a hlavní rozvodny

Zemní práce pro kabely VN – přípojka pro TS vlastní spotřeby FVE