TR Albrechtice: rekonstrukce rozvodny

ENGIE - rozvodna Albrechtice

Společnost EQUANS (ještě po názvem ENGIE Services) prováděla ve sdružení se společnostmi ASE s.r.o. a Bohemia Műller s.r.o.  jako hlavní dodavatel rekonstrukci dvousystémové rozvodny 110 kV o 35 polích a se dvěma transformátory 110/22 kV na transformovně ČEZ 110/22 kV Albrechtice u Karviné.  Rekonstrukce R110 kV byla provedena za částečného provozu rozvodny ve dvou navazujících etapách a spočívala v postupných demontážích stávajícího technologického zařízení, demoličních prací a následné výstavbě nových stanovišť transformátorů 110/22 kV, tlumivek, kabelovodů, dešťové kanalizace, vnitřních komunikací a souvisejících prací (vše stavební část). V součinnosti a návaznosti na stavební část byla realizována technologická část  - počínaje osazením hlavních a pomocných ocelových konstrukcí (pro portály R110, hlavní a pomocné přípojnice, konstrukce přístrojů), zbudováním zemnící sítě, přes osazení přístrojů VVN a NN v jednotlivých polích a propojení silové části 110 kV a konče pokládkou a zapojením kabeláže pro ovládání, signalizaci a elektrické ochrany. Spolu s tím bylo provedeno nové zaústění 16 linek 110 kV napojených do rozvodny a rovněž propojení rozvodny 110 kV na sousední transformovnu ČEPS 400/110 kV. Práce byly ukončeny zkouškami zařízení, revizními pracemi a uvedením do provozu. Součástí díla bylo zajištění legislativního ukončení stavby  - kolaudace.

Technologie:

  • Transformátory 110/22kV 40MVA – 1ks Škoda ETD + 1ks Končar (oba stávající – provedena jejich demontáž a po vybudování nových stanovišť, poté opětovná montáž)
  • Tlumivky  - 1ks ASR 5.0 výkon 6300kVAr, výrobce EGE, 1ks stávající ZTC 1250  EGE
  • Venkovní rozvodna 110kV dvousystémová s pomocnými přípojnicemi: 35 polí - přípojnice a vypínače Siemens In=3150A, odpojovače SERW In=3150A ( přívody od transformátorů, spojky),  In=2000A (vývodové)
  • Přístrojové transformátory proudu a napětí  - částečně nové typu JOF123, EOF123 – výrobce Pfiffner , částečně použity stávající
  • Ochrany a ŘS – ABB, Siemens

Zákazník: ČEZ Distribuce a.s.

Realizace: 01/2014 – 09/2016