Ústí nad Labem: rozvodna 110 kV

Rozvodna 110kV - vybudování nové rozvodny

Pro umožnění dalšího rozvoje firmy Spolchemie byla jako vyvolaná investice ČEZ přímo v areálu Spolchemie vybudována nová R110kV o 6 polích. Pro R110kV byly použity kompaktní zapouzdřené plynem izolované moduly PASS od firmy ABB. Pro napojení nové R110 kV do distribuční soustavy 110kV byly do 2 okolních rozvoden 110kV položeny kabely 110kV od firmy Telefonica o celkové délce cca 15 km. V okolních  TR100/22kV byly provedeny úpravy pro zaústění kabelových vedení 110kV, úpravy ochran a řídících systémů.

Technologie: kompaktní moduly 110kV PASS od firmy ABB, kabely 110kV Telefonica, ochrany a řídící systém ABB

Zákazník: ČEZ Distribuce, a.s.

Realizace: 2010 - 2012